Skip to Main Content

Logo

Informacje

 

Deklaracja dostępności strony internetowej eBOK Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://ebok.supekom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona https://ebok.supekom.pl spełnia wytyczne WCAG 2.0 + WCAG 2.1 w zakresie określonym w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-31
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Knefel-Pirsch, e-mail: justyna_knefel@supekom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 68 385 24 07, wew. 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.  nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu  strony internetowej, zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.  niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.  odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.  nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej na adres: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.,  ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: sekretariat@supekom.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848